Ngôn ngữ:
   
Thông tin về Y học (điều trị)
  Nghị Quyết về thực hiện mức giá điều trị METHADONE và chính sách sách hỗ trợ cho bệnh nhân Methadon
  05-04-2017 - 1:56 am

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2016/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN MỨC GIÁ ĐIỀU TRỊ METHADONE VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ METHADONE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ BA

(Từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 12 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế;

Xét Tờ trình số 6906/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai mức giá và chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị Methadone trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; sau khi xem xét báo cáo thẩm tra số 894/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện mức giá điều trị Methadone và chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị Methadone trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 6906/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016 về việc triển khai mức giá và chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị Methadone trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cung ứng, sử dụng dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cơ sở điều trị của Nhà nước.

- Bệnh nhân điều trị Methadone trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mc giá khám, tư vấn, cấp phát thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone của Nhà nước như sau:

STT

Tên dịch v

Mc giá

Ghi chú

I

Khám (không bao gm xét nghiệm và thuốc)

1

Khám ban đầu

48.000 đồng/lần khám/người

Chỉ khám 01 lần trong suốt quá trình điều trị.

2

Khám khởi liều điều trị

25.000 đồng/lần khám/người

Chỉ khám 01 lần trong suốt quá trình điều trị.

3

Khám định kỳ

20.000 đồng/lần khám/người

01 lần/01 tháng.

II

Cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc)

4

Tại cơ sở điều trị thay thế

10.000 đồng/lần/người/ngày

 

5

Tại cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế

10.000 đồng/lần/người/ngày

 

III

Tư vn (không bao gm thuc và xét nghiệm)

6

Tư vấn cá nhân

10.000 đồng/lần/người

Không quá 14 lần/năm trong năm đầu điều trị;

Không quá 04 lần/năm từ năm thứ hai điều trị.

7

Tư vấn nhóm

5.000 đồng/lần/người

Không quá 6 lần/năm trong năm đầu điều trị;

Không quá 04 lần/năm từ năm thứ hai điều trị.

3. Chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị Methadone:

a) Hỗ trợ tiền mua thuốc Methadone cho bệnh nhân điều trị Methadone với mức 5,04 lít Methadone/bệnh nhân/năm.

b) Hỗ trợ chi phí khám, tư vấn, cấp phát thuốc Methadone cho thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ thương tật trên 81%, người nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, các bệnh nhân là giáo dục viên đồng đẳng chương trình phòng, chống HIV/AIDS tại thành phố theo mức giá tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

c) Nguồn kinh phí hỗ trợ: Giao Ủy ban nhân dân thành phố cân đối từ nguồn ngân sách thành phố hàng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên và thực hiện quyết toán theo số lượng chi thực tế hàng năm.

4. Thời gian thực hiện mức giá điều trị Methadone và các chế độ hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Trung tâm công báo;
- Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN 24 quận, huyện;
- Chủ tịch HĐND phường, xã, thị trấn;
- Lưu: VT, (P.TH-Ph).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 


Ý kiến bạn đọc (0)


Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu

Các tin khác:

  Việt Nam mua thuốc ARV rẻ hơn nguồn viện trợ từ 15-17%
  Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp và làm việc với Giám đốc điều phối chương trình PEPFAR
  Tự xét nghiệm HIV bằng que thử nước bọt chỉ hết có 20 phút
  Tổ chức Lễ khởi động dịch vụ tự xét nghiệm HIV tại Việt Nam
  Chẩn đoán nhiễm HIV cấp tính có thể Giảm Transmission
  Ca ghép tạng đầu tiên giữa bệnh nhân dương tính với HIV
  Thử nghiệm thành công vaccine mới đặc trị HIV trên người
  34% số người nhiễm HIV mới là nữ giới
  Anh - Mỹ kết hợp thúc đẩy sản xuất thuốc trị HIV/AIDS tận gốc
  Điều trị ARV sớm, người nhiễm HIV sẽ có cuộc sống khỏe mạnh
  Điều trị thuốc ARV sớm và dự phòng mắc lao bằng ISONIAZID (INH) - Biện pháp dự phòng mắc lao hiệu qu
  Chẩn đoán bệnh lao bằng kỹ thuật GeneXpert – Cơ hội mới cho người nhiễm HIV ghi mắc lao
  Hầu hết Nhiễm HIV mới đến từ người nhiễm chưa được c hoặc không điều trị: Nghiên cứu
  Một phát hiện mới, một tin vui cho người nhiễm HIV để không phải uống thuốc ARV mỗi ngày.
  Đột phá mới trong nghiên cứu về HIV/AIDS có thể tăng hiệu quả điều trị
  Bạn làm gì để phòng tránh các bênh nhiễm khuẩn do thực phẩm?
  Ăn uống hợp lý ngày Tết
  Cập nhật thông tin về điều trị HIV/AIDS
  Phụ nữ và các kiến thức cần biết quan đến HIV/AIDS
  Trẻ em OVC và các kiến thức liên quan đến HIV
  Sàng lọc và chẩn đoán lao trên người nhiễm HIV Nghiên cứu dựa trên bằng chứng
  Mong muốn có con của cặp vợ chồng có tình trạng HIV Khác dấu
  Tại sao phải tuân thủ điều trị?
  Kết thúc đại dịch HIV/AIDS
  Những điều bạn cần biết về CD4
  Các tế bào miễn dịch
  Những điều bạn cần biết về HIV kháng thuốc làm sao để việc điều trị ARV của bạn hiệu quả
  Những điều bạn cần biết về xét nghiệm tài lượng vi rút HIV
  Điều trị HIV
  Phải chăng Điều trị sớm bằng thuốc ARV có thể chữa khỏi nhiễm HIV ở trẻ bị lây truyền từ mẹ?
  Điều trị ARV sớm cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV có thể loại trừ trẻ nhiễm HIV từ mẹ

Sự kiện sắp diễn ra
Còn 16 ngày

CHÚC MỪNG 

TẾT NGUYÊN ĐÁN

KỶ HỢI 2019


Loading...

Những điều bạn cần biết về CD4 [ 37479 | 0]


Mong muốn có con của cặp vợ chồng có tình trạng HIV Khác dấu [ 17462 | 0]


Tại sao phải tuân thủ điều trị? [ 12159 | 0]


Những điều bạn cần biết về HIV kháng thuốc làm sao để việc điều trị ARV của bạn hiệu quả [ 10300 | 0]


Nghị Định Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP-(phần 2) [ 8975 | 0]

Hỗ trợ
Nguyễn Quang Bá
0938 447 862
BS Ánh Đông
0903383194
Thống kê
    Visitors: 4530368
    Online: 5

Liên kết website
Copyright © 2010 - 2011 WWW.HAAHCM.ORG
HỘI PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TP HỒ CHÍ MINH
ĐC: 121 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
ĐT: 08.39 309 309(234)
 Designed by Phongcachso1.vn